آشنایی با ژانر های نویسندگی در توییتر

آشنایی با ژانرهای نویسندگی در توئیتر

نویسندگی، انتقال و رساندن نوعی دیدگاه یا پیام از طریق نوشتن به مخاطب است. توییتر یکی از شبکه های اجتماعی است که به عنوان رسانه متن محور معرفی شدهاست.
نوشتن و انتخاب یک سبک برای کاربری هر صفحه از اهمیت باالیی در این رسانه برخوردار است بنابراین کاربران توییتر برای بیان افکار و نظرات خود سبک های مختلف
نویسندگی را برگزیده اند.

سید مرتضی سفیدگر

مدیر سایت

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: