اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
کارگاه مدیریت اطلاعات در فضای مجازی
1
بخش اول (نمایش رایگان)
ویدئو

بخش دوم
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه جریان شناسی سیاسی و رسانه ای
فیلم کارگاه
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه گزارش نویسی
فیلم کارگاه
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه شبکه سازی
فیلم کارگاه
ویدئو

کارگاه محوریابی و پالایش اطلاعات
فیلم کارگاه
ویدئو